За наставнике

Комплексно вредновање резултата рада-Образовни портал

Часови одјељенског старјешине

  

   Припрема за извођење наставе

ОШ“Ђура Јакшић“

Наставница: Невена Векић,проф.                 

Наставна јединица: Психосоцијална помоћ-ОМЕТАЧИ УЧЕЊА-Самоконтрола уз групну подршку
Тип часа: Час одјељенске заједнице
 Одјељење IX
Циљ часа : Остваривање одговарајућег нивоа контроле над емоцијама које ометају учење, постизање групне подршке промјени личних ставова и емоција које представљају основу негативног вредновања учења, развијање смисла за корекцију ставова у оквиру групе.Развијање смисла за позитивну сарадњу међу ученицима и заједничко изграђивање и превазилажење уочених проблема.

Задаци : На конкретном примјеру “Ометачи учења“, заједнички  уочити  проблеме и заједнички изградити стратегију за рјешавање истих.

Очекивани исходи : Ученици треба да буду способни да успјешно ураде задато, а да резултате и закључке примјене у свом учењу.
Облик рада : Рад у групама
Наставне методе : дијалошка метода, метода писаних радова
Час је релизован :

                                  Ток    рада

Уводни дио часа:

Упознати ученике са појмом учења, факторима који утичу на учење, а посебно објаснити појам  “ометачи учења“ и навести неке од њих:

Учење је свјесна и намјерна активност која за циљ има стицање знања и вјештина.
Фактори  (ометачи) који утичу на учење : Заинтересованост (мотивација), недовољна концентрација, изласци, заљубљивање,  музика , телевизија, рачунар – игрице, телефон, мобилни телефон, галама или бука, мјесто за учење ,ометање брата или сестре, итд..
Објаснити начин рада –педагошка радионица- одговори се усаглашавају унутар групе-потребна одговарајућа брзина у усаглашавању и одговарању. Ако се група не може договорити, одговор даје један ученик,а група добија негативан поен. На крају часа се проглашава најбоља група.

Главни дио часа:

  1. корак: Формирати хетерогене групе :4 групе по 4 ученика и 1 група 3 ученика. Усвакој групи треба да буде бар један “бољи ученик“. Свакој групи дати лист папира на коме треба да напишу име групе које ће заједнички смислити.
  2. корак : На истом папиру треба да напишу три, по њима, највећа проблема код учења-“ометача“
  3.  корак : Представник сваке групе чита “ометаче“ и то образлаже пред читавим одјељењем, а један ученик то записује на табли-укратко   (ако су ометачи исти, или слични, не понављају се, а ако нека група није успјела да се договори,такође добија негативан поен).

Један ученик записује све са табле на папир, да бисмо могли резултате                користити на неким сљедећим часовима одјељенске заједнице.

  1. корак : Оцјенама од  0(нула) до 10,    0-нимало се не односи на мене , 10-потпуно се односи на мене, ученици оцјењују колико се поједине ставке које су записане на табли односе на њих. Ове оцјене се исписују на табли поред сваке ставке  и на крају се добије укупан број бодова за сваку ставку, тј. ранг листаометача учења, по мишљењу група.
  2. корак : На крају свака група , по ранг листи, даје приједлог за уклањањенајвећег “ометача учења“.

Завршни дио часа :
-Извести заједничке закључке – који су највећи ометачи у учењу- а који су начини и поступци за њихово елиминисање.
-Изабрати најбољу групу ( најбрже су се договарали, најсажетије износили своје идеје и највише цијенили мишљење цијеле групе ).
-За награду најбоља група предлаже тему која ће се обрађивати на наредном часу одјељенске заједнице.

Наставни листић

 ОШ “Ђура Јакшић“

Педагошка  радионица – Ометачи учења
Одјељење :IX2

ИМЕ     ГРУПЕ:

                             ______________________________

По нашем мишљењу највећи ометачи у учењу су:

1.

2.

3.

Резултати извoђења наставне јединице на часу (записали ученици)

-Кликни 2x за увећани приказ наставног листића

Наставни листић

Наставни листић

Оставите одговор