Правилници

Измјена и допуна ПЈН за 2023.годину

План јавних набавки за 2023 годину.

Кућни ред школе

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – БРОЈ 81 – Од. 26 – 30. стране – Наставни план и програм за наставни предмет математика за трећи (III) разред основне школе  

Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља…

Правилник о наградама и дисциплинској одговорности ученика

Правилник о дисциплинској одговорности ученика

Правилник о правдању изостанака

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

План прилагођавања нових ученика у школи

Процедура приговора

Закон о основном образовању сл. гл. 44-17

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

Правилник о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи

Прaвилник o вoђeњу учeничкoг дoсиjea

Прaвилник o oцjeњивaњу учeникa у oснoвнoj шкoли

 

Прaвилник o прoцeдури и критeриjумимa приjeмa рaдникa у рaдни oднoс

Правилник о оцјењивању ученика у основној школи

Остали закони и правилници (Министарство просвјете и културе)