ПРОВЈЕРА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 9. РАЗРЕДА-УПУСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

KARTICA
 • Провјери постигнућа ученика 9. разреда приступају сви ученици деветог разреда који су основно васпитање и образовање завршили по редовном наставном плану и програму;

 • За ученике који користе Брајево писмо биће обезбијеђени низови задатака на Брајевом писму. За слабовиде ученике, уколико је потребно, биће обезбијеђени низови задатака штампани већим фонтом. Ученику са израженим сметњам  читања, писања или са тјелесним  оштећењем,  биће обезбијеђена  асистенција при изради задатака.
 • Израда задатака се врши два дана – првог дана из српског језика, другог дана из математикa;
 • Израда задатака оба дана почиње у 10:00 часова и траје 120 минута;
 • Ученици су дужни да у школу дођу најкасније у 09:15 часова, оба дана;
 • Ако ученик оправдано закасни на почетак рјешавања задатака до 15 минута, школска комисија ће допустити да ученик приступи рјешавању задатака, али вријеме рјешавања му се не продужава.
 • Ако ученик, из оправданих разлога, закасни на почетак рјешавања задатака од 15 до 30 минута, Школска комисија ће допустити да ученик приступи рјешавању задатака, уз продужетак времена за рјешавање за онолико минута колико је ученик каснио преко 15 минута.
 • Као оправдани разлози сматрају се:

а) здравствени проблеми (уз љекарско оправдање),

б) околности у саобраћају, које су узроковале неправовремени долазак и које се могу доказати,

в) други изненадни и непредвиђени догађаји.

 • Ученици имају обавезу да прије приступања провјери, а најкасније два радна дана прије, донесу ђачке књижице одјељењском старјешини, с њима провјере тачност својих личних података уписаних у ђачку књижицу и провјере да ли је фотофрафија у ђачкој књижици овјерена.
 • У дане израде задатака, ученици преузимају ђачке књижице од одјељењских старјешина, јер ће тестатори вршити идентификацију ученика на основу ђачких књижица.
 • Први дан када се врши израда задатака из српског језика, ученици треба да понесу графитну оловку, хемијску оловку са плавом тинтом и гумицу за брисање;
 • Други дан када се врши израда задатака из математике ученици треба да понесу графитну оловку, хемијску оловку са плавом тинтом, гумицу за брисање, лењир, троугао и шестар;
 • Ученици су дужни да на за то предвиђено мјесто одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, дигитроне и друга техничка помагала, пернице, биљешке, папире, храну и сл. У просторију у којој се раде задаци, дозвољено је унијети само прописани прибор и воду или освјежавајући напитак;
 • У просторију у којој се врши израда задатака, ученици улазе у реду, без гужве и трчања и сједају у слободну клупу према властитом избору;
 • Тестатор не распоређује ученике у клупе, али води рачуна да се у просторију улази како је претходно наведено, у реду и без трчања;
 • Ученик попуњава двије исте идентификационе картице према упутству тестатора (изглед идентификационих картица дат је на крају упутства). Идентификационе картице се попуњавају оба дана;
 • Ученик једну идентификациону картицу, коју је потписао тестатор, када је на основу ђачке књижице идентификовао ученика, ставља у малу коверту коју ОБАВЕЗНО залијепи и која остаје на клупи;
 • Другу идентификациону картицу ученик задржава за себе. Када ученик заврши са израдом задатака, позива тестатора подизањем руке. Тестатор провјерава да ли је ученик у малу коверту убацио идентификациону картицу и да ли је мала коверта залијепљења, потписује попуњену другу идентификациону картицу, коју ученик задржава за себе као доказ да је приступио провјери, а користи је и као идентификацију у процедури приговора;
 • Ученик рјешава задатке према упутству са којим их упознаје тестатор и упутством за израду задатака које је штампано на првој страници теста;
 • Препоручује се да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају понове хемијском оловком са плавом тинтом. Ово је важно, јер се одговори написани графитном оловком, као и одговори написани хемијском оловком, а који су преправљани, прецртани, зашарани, неће признавати при бодовању;
 • Уколико је ученик написао одговор хемијском оловком и установио да одговор није тачан, погрешно написан одговор треба прецртати, такође хемијском оловком и поред написати нови одговор (нови одговори требају бити написани хемијском оловком, јер се једино као такви бодују).
 • Током израде задатака није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, биљешки, папира, нити других материјала који нису дио прописаног прибора за израду задатака.
 • Током израде задатака није дозвољено преписивање, разговор између ученика ни ометање других ученика у раду.
 • Ученици ће бити удаљени са израде задатака уколико не поштују прописану процедуру за израду задатака и упутства која им је дао тестатор. Ученику који буде удаљен са израде задатака бодоваће се урађено до момента прекидања израде задатака;
 • Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се врши израда задатака прије 10:45 часова и у периоду од 11:45 до 12:00 часова (првих 45 и задњих 15 минута);
 • Ученик напушта просторију тако да не ремети рад других ученика;
 • Послије објављивања привремених резултата ученик/родитељ/старатељ имају право увида у рад (ученик има право увида само у свој рад, односно родитељ/старатељ има право увида само у рад свог дјетета), и право приговора Школској комисији за приговоре, уколико сматрају да бодовање није адекватно извршено.
 • Ученик/родитељ/старатељ имају право приговора регионалној комисији за приговоре, уколико нису задовољни одговором Школске комисије за приговоре.
 • Процедура приговора дефинисана је посебним упутством, а одјељењске старјешине ће упознати ученике и родитеље са истим.

 

Идентификационе картице

У дан када рјешава задатке из српског језика, ученик попуњава двије картице ,  СРПСКИ  ЈЕЗИК  идентификациона картица,

 У дан када рјешава задатке из математике, ученик попуњава двије картице,   МАТЕМАТИКА  идентификациона картица

 KARTICA

Екстерна провјера постигнућа ученика 9. разреда-упуство за родитеље 

Упуство за поступак приговора 2018.године.